čtvrtek 19. prosince 2019

Historické mapy inspirovaly obnovu krajiny na Kyjovsku

Krajina Kyjovska přitahuje zájem nejenom japonských turistů díky takzvanému Moravskému Toskánsku, ale také pozornost vědců, kteří naopak zkoumají negativní stránky stavu krajiny. Jedním z běžících výzkumných záměrů je projekt MagicLandscapes zaměřený na zelenou infrastrukturu, tedy rozličné prvky zeleně v krajině. 

Workshop pro veřejnost.
Pod hlavičkou Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví probíhá víceletý projekt, který se zaměřuje v České republice na dva regiony – Krkonoše a Kyjovsko, dále pak na vybrané regiony všech našich sousedních zemí. Jedním z důvodů, proč se výzkumný ústav o oblast Kyjovska zajímá, je ten, že krajina patří k nejvíce postiženým aktuálními klimatickými změnami. Nyní řešitelé výzkumu, Hana Skokanová a Marek Havlíček, přijeli do Kyjova představit dosavadní výsledky jejich práce a především získat zpětnou vazbu ze strany starostů a veřejnosti.
V úterý 19. listopadu dopoledne byly nejnovější výsledky prezentovány více než dvaceti starostům regionu, večer se konala přednáška s následnou diskuzí pro zájemce z řad veřejnosti v Kyjovském pivovaru. Na úvod byly definovány základní problémy naší krajiny: velký podíl orné půdy, velké půdní bloky s lány monokulturních plodin. Minimální podíl zelených prvků v krajině, od travních porostů přes remízy až po zatravněné polní cesty, vede k obrovské erozi, ztrátě biodiverzity – rozmanitosti živých organismů  a neprostupnosti krajiny.
Výzkum možností, jak tento stav zlepšit, se zaměřil na studium historických map, kde je zaznamenána krajina v její mnohem pestřejší a také stabilnější podobě. Dalším krokem bylo vytipování míst, kde by ozelenění zásadně zlepšilo právě problém s erozí, biodiverzitou i průchodností krajiny. Řešitelé představili mapové výstupy, kde jsou na úrovni jednotlivých katastrů navrženy nové či obnovené prvky zelené infrastruktury a polní cesty.
Následná diskuze ukázala, že nikdo nepopírá věcnou správnost navrhovaných opatření. Na příkladu zástupce z Ostrovánek bylo vidět, že to, co výzkumný projekt pro dané území navrhuje, již začali v Ostrovánkách realizovat. Bohužel bez zodpovězení zůstávají otázky, jak tyto účinné a potřebné zásahy do krajiny provádět ve větším měřítku, především jak k nim přimět majitele půdy a hospodařící subjekty. Pro celé katastry je zásadním nástrojem proces zvaný komplexní pozemkové úpravy. I ty však mají své limity, především v neochotě právě majitelů pozemků a velkých zemědělských podniků.
                                                                                              Zuzana Veverková, bioložka

Krajina kolem Domanína. Polní cesty s alejemi stromů lemované travnatými pásy patří k základním stavebním kamenům zdravé krajiny. (Foto: archiv Z. Veverkové)Žádné komentáře:

Okomentovat